Holy Man

 N.V. Virkar Art Photographer Bombay Found in Mumbai


N.V. Virkar
Art Photographer
Bombay
Found in Mumbai