Kimono Pose

Kimono Pose R. Uchida Kofu 13,5 x 19,2 cm 1930ies Found in Nieuwegein

Kimono Pose
R. Uchida
Kofu
13,5 x 19,2 cm
1930ies
Found in Nieuwegein